یوگا آقایان، یوگا حضوری آقایان ، یوگا آقایان سه شنبه